ประชุมการพัฒนาการรับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบ Single Submission และศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

Meeting IMG2 0754

กองสารวัตรและกักกัน ร่วมประชุมการพัฒนาการรับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบ Single Submission และศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย

วันที่ 18 ธันวาคม 2566

นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพัฒนาการรับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบ Single Submission โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย ให้ขยายตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ National Single Window แบบ Single Submission เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการเดินทางของผู้ประกอบการในการติดต่อกับหลายหน่วยงาน เพื่อขอใบอนุญาตหรือใบรับรอง และการดำเนินการให้จังหวัดหนองคาย จัดตั้งศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย (Nongkhai Border Trade One Stop Service : NKBTOSS) เพื่อมุ่งพัฒนาและยกระดับการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โดยเริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยให้ขยายตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 กระทรวงการคลัง

ภาพกิจกรรม