ประชุมหารือการปรับปรุงงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก

allbum import export

ประชุมหารือการปรับปรุงงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ของกรมปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือเพื่อปรับปรุงงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ของกรมปศุสัตว์

  • การปรับปรุงงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ของกรมปศุสัตว์
  • การปรับปรุงกระบวนงาน "การขอใบอนุญาตนำเข้าหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในรายอาณาจักร"
  • การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันปัญหา/อุปสรรค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ในระดับนโยบาย

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์

 ภาพกิจกรรมการประชุม