กองสารวัตรจัดการประชุมแนวทางการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกการถ่ายลำทางเรือ (Transshipment)

activity25661

กองสารวัตรจัดการประชุมแนวทางการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกการถ่ายลำทางเรือ (Transshipment)

----------------------------------------------------------
วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน มอบหมายให้ผู้แทนฝ่ายสารวัตร กองสารวัตรและกักกันจัดการประชุมชี้แจงและหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ในการอำนวยความสะดวกภารกิจการถ่ายลำทางเรือ (Transshipment) ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อขนสินค้าและรองรับสายการเดินเรือที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง
ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ด่านกักกันสัตว์สงขลา พร้อมด้วยผู้แทนด่านกักกันสัตว์ชลบุรี และผู้แทนฝ่ายระหว่างประเทศและฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการถ่ายลำสินค้าทางเรือ เพื่อผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น และรองรับปริมาณสินค้าถ่ายลำทางเรือที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ใช้บริการ นำไปสู่การการพัฒนาเป็น ASEAN Gateway ในระยะต่อไป ณ ห้องประชุม กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี และผ่านระบบประชุมทางไกล
----------------------------------------------------------
กองสารวัตรและกักกัน