banner e move2566

รายงานสรุปรายชื่อสถาณประกอบการที่ผ่านการรอง e-Privilege Permit (EPP)รายงานสรุปรายชื่อสถาณประกอบการที่ผ่านการรอง e-Privilege Permit (EPP)

ข้อกำหนดกรมปศุสัตว์

ว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit) พ.ศ. 2560

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรและการออกใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรที่มีจำนวนมาก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน ให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ ของประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต การตรวจโรค และทำลายเชื้อโรคในการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกข้อกำหนดไว้ ข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์