การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

 ประชาพิจารณ์เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์กองสารวัตรและกักกัน

ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

Yuttana-aqi

นายสัตวแพทย์ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน
emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi
emovement emovement emovement emovement emovement emovement
emovement emovement emovement

กิจกรรมหน่วยงานกองสารวัตรและกักกัน

สารวัตรบีเกิ้ลปฏิบัติงานเข้มแข็งชี้เป้า!! นทท.แอบหิ้วสินค้าปศุสัตว์เข้าไทย
สารวัตรบีเกิ้ลปฏิบัติงานเข้มแข็งชี้เป้า!! นทท.แอบหิ้วสินค้าปศุสัตว์เข้าไทยวันที่ 13 กันยายน 2566 ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมควบคุมโรค

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ เป็นซากสัตว์ตามพระ...

อ่านรายละเอียด

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
178104
Today173
Yesterday188
This_Week650
This_Month995
All_Days178104

กำลังออนไลน์

มี 137 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
         การดำเนินการให้ปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1 การดำเนินการล่วงหน้าก่อนนำเข้าสัตว์ หรือซากสัตว์

1.1 ผู้ประกอบการ ยื่นแบบคำขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่านราชอาณาจักรไทย (แบบ ร.1/1) ผ่านระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - movement system) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ โดยมีเอกสารประกอบคือ

 • สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
 • สําเนาทะเบียนบ้าน
 • สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือมอบอํานาจ (กรณีนิติบุคคล)
 • ใบอนุญาตทำการค้า หรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์
 • สําเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อการนำเข้า (ตร.4) หรือสําเนาหนังสือรับรองสถานกักเก็บซากสัตว์เพื่อการนำเข้า (ตรซ.4)
 • เอกสารแสดงหมายเลขประจำตัวสัตว์ เช่น ห่วงขา ไมโครชิฟ หรือเบอร์หู
 • สำเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Health certificate) (ถ้ามี)
 • Invoice ,Airway bill หรือ Bill of lading ,Packing list (ถ้ามี)

 1.2 สัตวแพทย์ประจำด่านกักกันสัตว์ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร กรณีเป็นสินค้าปศุสัตว์ ยกเว้นสัตวเลี้ยง (เช่น สุนัข และแมว) จะต้องมาจากแหล่งผลิตต่างประเทศที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ และสภาวะโรคของประเทศต้นทางตาม แหล่งข้อมูลองค์การสุขภาพสัตว์โลก World  Organisation for Animal Health (OIE) หากผลการตรวจสอบ “ผ่าน” จึงเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ และออกใบแจ้งอนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร (Notification for importation of Animals/Animal Products) พร้อมกับแนบเอกสารเงื่อนไขการนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์แต่ละประเภทเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย (Requirement for the importation of animals products into the Kingdom of Thailand) เพื่อมอบให้ผู้ประกอบการส่งไปยังประเทศต้นทาง

1.3 เมื่อใกล้วันที่สัตว์หรือซากสัตว์จะถูกลําเลียงมาถึงท่าเข้าให้ผู้รับอนุมัติแจ้งยืนยัน รายละเอียดการนําเข้าต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเกี่ยวกับ วัน เวลา ที่นําเข้า และ เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือเที่ยวขบวนรถไฟ หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์ หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรพร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี้

 • ใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Health certificate) สำเนา หรือฉบับจริง ซึ่งออกให้โดยสัตวแพทย์รัฐบาลผู้มีอำนาจตามจากประเทศต้นทาง และต้องตรงตาม Requirement ที่กรมปศุสัตว์กำหนดทุกประการ
 • Invoice ,Airway bill หรือ Bill of lading ,Packing list 
 • สําเนาใบขนสินค้า

1.4 ด่านกักกันสัตว์ออกใบแจ้งอนุญาตนำสัตว์ ซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.6) ให้ผู้ประกอบการนำไปติดต่อที่ด่านศุลกากรประจำท่าเข้านั้น

2. การดำเนินการระหว่างนำเข้าสัตว์ หรือซากสัตว์

2.1 เมื่อสัตว์ หรือซากสัตว์มาถึงท่าเข้าของประเทศไทย ผู้ประกอบการยื่นเอกสารประกอบการนําเข้าต่อเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าปศุสัตว์ พร้อมแนบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ (Health Certificate) ฉบับจริง

2.2 เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์ ทำการตรวจเอกสาร สุขภาพสัตว์เบื้องต้น ชนิด จำนวน และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ หรือเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์

 • กรณีสัตว์หรือซากสัตว์ปกติ ตรงตามเงื่อนไขการนำเข้า จะออกใบอนุญาตนำสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (Import permit of animal(s) / animal product(s) (แบบ ร.7) พร้อมเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว
 • กรณีพบสัตว์ ซากสัตว์ผิดปกติ หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขการนำเข้า ด่านกักกันสัตว์จะพิจารณาส่งกลับหรือทำลาย

3. การดำเนินการหลังนำเข้าสัตว์ หรือซากสัตว์

3.1 ออกใบบันทึกสั่งกักสัตว์ หรือซากสัตว์ ไปยังสถานกักกันสัตว์เพื่อการนำเข้า หรือ สถานเก็บกักซากสัตว์เพื่อการนำเข้าที่กรมปศุสัตว์รับรอง
3.2 ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.3, แบบ ร.4 ,แบบ ร.5)
3.3 เจ้าหน้าที่ทำการเก็บตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 • กรณีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบโรคใดๆ จะทำการถอนบันทึกสั่งกักสัตว์หรือซากสัตว์นั้น
 • กรณีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบโรคระบาด จะทำการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น

 อ้างอิง :

 • พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
 • กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559
 • กฎกระทรวง การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2563
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท่าเข้าและท่าออก ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ิอง กำหนดอาหารสุกที่ทำประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท่าเข้าท่าออกามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 • ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินการกับสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น พ.ศ.2558
 • ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2563
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2558
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสง่กลับสัตว์หรือซากสัตว์ กรณีนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 หรือมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกประกาศหาตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้นําเข้าหรือผู้นําผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2559
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ขั้นตอนการนำเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์สัตว์จากต่างประเทศ พ.ศ. 2561
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดท้องที่ ชนิดซากสัตว์ที่ต้องทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์สำหรับซากสัตว์ ลักษณะ การยกเว้นราคา และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ สำหรับสัตวืที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

 

ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ระบบใหม่ (new e-movement)

  

emm 01 req 01
req 01 req 01

 

.infographic Import


emm 01